Deel Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Treffers 51 t/m 100 van 1,158

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 24» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
51 Tenminste nog n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I2046)
 
52 60 jaar getrouwd geweest Beun, Andries (I2200)
 
53 Aangenomen kind.
Kinderen Tilly en Germ, Marietje, Marleen. 
Beun, Martie (I2063)
 
54 Aangifte overlijden 25-04-1846. Bron: Historisch Centrum Overijssel. Lenderink, Jan (I3531)
 
55 Aanvankelijk domproost, als zodanig genoemd in 1196. Hij werd na de dood van zijn broer Boudewijn door de Hollandse partij tot bisschop van Utrecht verkozen. Zijn tegenkandidaat was Arnoud van Isenburg. Beide geestelijken reisden naar Rome, alwaar Dirk na Arnoud's dood werd gewijd. Dirk stierf op de reis terug. Holland, Dirk van (I198330)
 
56 Abdij van Egmond; toegangsnummer: 356; 4. Regestenlijst:

10 1140 Februari 29 (datum Lateranis III Kalendas Marcii indictione III, incarnationis dominice anno M.CXXXIX pontificatus vero domni Innocentii II pape anno XI)
Paus Innocentius verklaart de kloosters van Ecmunda en Rinisburg, door Thiedericus, graaf van Hollant op weg zijnde naar Jerosolima, en diens moeder, gravin Petronilla, aan S. Petrus in eigendom opgedragen, in eigendom en bescherming van de H. Roomse kerk aan te nemen, terwijl hij bepaalt, dat de goederen, die deze kloosters bezitten of zullen verkrijgen, eeuwig en onverminderd aan deze zullen blijven en dat deze ten teken, dat de kloosters onder S. Petrus staan, jaarlijks een cijns van 4 solidi Friese munt aan de pausen zullen betalen.
a. Oorspr. (Inv.no. 13). Met rota en loden zegel van den paus aan zijden koord.
b. Afschrift (Inv.no. 1, fol, 28).
c. Afschrift (Inv.no. 3, fol, 17 vo).
d. Afschrift (Inv.no. 4, onder letter a).

11 1143 October 7 (Nonas Octobris)
Hardbertus, bisschop in Traiectum, verklaart, dat bij gelegenheid van de wijding der kerk te Ekmunda voorgelezen is het door paus Innocentius II aan die kerk gegeven privilegie, hetwelk hij bevestigt terwijl hij bekrachtigt de schenking van een hoeve (mansus) te Golda, door den graaf en de gravin bij de kerkwijding gedaan terwijl hij voorts aan de monniken van het klooster van Ekmunda vrijdom van tol verleent in zijn onderhorig gebied bij het aankopen en vervoeren van goederen, die voor de kerk of voor hun gebruik nodig zijn.
a. Schijnb. oorspr. (Inv.no. 56). Het opgedrukte zegel van den bisschop is verloren.
b. Afschrift (Inv.no. 3, fol, 18 vo).

13 1156 (na juni 18) (actum est Epternacum)
Gerardus, abt van de kerk van Epternacum, en convent dragen door hun advocaat Heinricus alle rechten, welke zij op zekere kerken en toebehoren hadden, n.l. in Flardinge, Kerkwerve, Velserburg, Helichelo, Putan, Hariche, Schi, Rinesburg, Warmunde, Leithemuthe, Rinsaterwald, Aslecarwald, Agatenkerka, Imazankerka, Ascamannadelf, Spernereswald, Scloten, Ekmunde, Alcmere, Schirmere, Misnen, Wognem, Aldenthorp en Vronle over aan Theodericus, graaf van Hollant, diens echtgenote, gravin Sophia en hun opvolgers, zodat alle twisten over deze rechten beslecht zullen zijn, waartegen de graaf, gravin en hun zoon Florentius aan de kerken van Epternacum enige nader beschreven goederen op het eiland Scolden overgedragen hebben.
a. Oorspr. (chirograaf) (Inv.no. 6771). Met de opgedrukte zegels in witte was van abt en convent van Echternach.
b. Afschrift (Inv.no. 3, fol, 19 vo). 
Holland, Dirk VI van (I188894)
 
57 Abdij van Egmond; toegangsnummer: 356; 4. Regestenlijst:

14 1162 Augustus 28 (actum est hoc publice in Ekmunda in ecclesia beati Petri apostoli sanctique confessoris Christi Adalberti)
Florentius III (tertius huius nominis), graaf van Hollandia, verklaart, dat hij - op verzoek van Wicboldus, abt van de kerk van Ekmunda en van het convent - de kerk van Flardinga, ten opzichte waarvan ten onrechte is beweerd, dat zij ten tijde van zijn vader erfelijk aan den kapellaan van de graven geschonken was, weder aan S. Ad:albertus heeft toegekend en verzekert, dat hij (de abt) genoemde kerk met de tienden tussen de stromen de Madlinge en de Thurlede - Harga geheten - en alle verdere toebehoren, zoals graaf Arnoldus deze aan S. Adalbertus gegeven had en graaf Theodericus dit bevestigd had, vrij zal bezitten.
a. Oorspr. (Inv.no. 719).
b. Afschrift (Inv.no. 3, fol, 20 vo, 116).

15 1174 October 3
Florentius, tiende graaf, heeft in het geschil tussen de kerk van Hecmunda en Dodo Berwoldusz. in de vraag, of de laatste de advocatie en het recht over het gebied van den abt (advocatie et ius totius abbatie) als leen bezat, na raadpleging van zijn "principcs et nobiles" verklaard, dat de graaf van Hollandia de enige wettige voogd van de kerk van Hecmunda is, terwijl hij verder heeft bepaald, dar degene, dien de graaf en de abt in gemeen overleg als advocaat zullen verkiezen - aangezien in kleinere zaken een advocaat eenmaal niet gemist kan worden - het advocaatschap niet als leen maar als een in bijzondere afspraak opgedragen recht (ex condicto) zal houden en wel zo lang, als abt en graaf nuttig zullen oordelen.
Afschrift (Inv.no. 3, fol, 21). 
Holland, Floris III van (I188898)
 
58 Abdij van Egmond; toegangsnummer: 356; 4. Regestenlijst:

5 1083 juli 26 (actum est hoc publice in Flardinga, die septimo Kalendas Augusti)
Theodericus, graaf van Holtland (Holtlandensis comes), bevestigt, op verzoek van Stephanus, abt van de kerk in Ekmunda, de nader omschreven schenkingen door zijn voorgangers aan de abdij gedaan, regelt de rechtspraak in het aan de abdij behorende gebied tussen Wimnorasuetha en Herem, en maakt bepalingen omtrent de tolvrijheid en verdere rechten der lieden van de abdij binnen het gewest, alsook omtrent de rechtsmacht, welke de abt over deze lieden uitoefent terwijl hij voorts in een toegevoegde verklaring met S. Adalbertus ruilt 9 hoeven in Maseland tussen Schipleda en de Mosa, en 3 hoeven in Westerbeiran tussen de Mosa en Vronanslat, tegen een rente in Alcmere van 8 pond, en verder op verzoek van zijn echtgenote Othelhilda de rechtsmacht binnen Alcmere - ambacht geheten - aan abt Stephanus en zijn opvolgers afstaat.
a. Schijnb. oorsp. (Inv.no. 44).
b. Vidimus d.d. 1317 (Reg.no. 177).
c. Vidimus d.d. 1356 (Reg.no. 358).
d. Vidimus d.d. 1404 (Reg.no. 721).
c. Vidimus d.d. 1407 (Reg.no. 741).
f. Afschrift (Inv.no. 1, fol, 26).
g. Afschrift (Inv.no. 3, fol, 15). 
Holland, Dirk V van (I188887)
 
59 Abdij van Egmond; toegangsnummer: 356; 4. Regestenlijst:

7 (1105-1120) October 1 (in loco Harlem nominato Kalendas Octobris)
Adallardus, abt, gaat met goedvinden van graaf Florencius een ruiling aan met Eilgerus en Abbo de Meneslata, waarbij hij goederen in Scirmere, in Bemestra, in Boclo, in Graft en in Gerdinchmore afstaat tegen de Alting viertel en acht koeweiden bij Alcmere, een viertel in Linbon, een cijns van 5 uncin uit abtsland in Harragen en enige landen in Alcmere, Hondegeest en Linbon.
Afschrift (Inv.no. 3, fol. 7 vo).

8 1108 April 12 (actum est hoc publice in Ekmunda in ecclesia beati Petri apostoli die pridie Aprilis idus, quando octave Pasche celebrantur)
Florencius, graaf van Holtland (Holtlandensis comes), bevrijdt de burgers (cives) van Heilgonlo door tussenkomst van abt Adallardus van het begrafenisgeld, op voorwaarde, dat zij zekere tienden van veldvruchten en van vee zullen betalen.
Afschrift (Inv.no. 3, fol, 16 vo).

9 1116 juli 16 (actum est hoc publice apud Alcmere in ecclesia sancti Laurentii)
Florencius, graaf van Holtland (Holtlandensis comes) bevrijdt de burgers (cives) van Alcmere door tussenkomst van abt Adalhardus van het begrafenisgeld, op voorwaarde, dat zij zekere tienden van veldvruchten en van vee zullen betalen.
Afschrift (Inv.no. 3, fol, 17). 
Holland, Floris II 'de Vette' van (I188890)
 
60 Abdij van Egmond; toegangsnummer: 356; 4. Regestenlijst:

20 (1212-1214)
Wilhelmus, graaf van Hollandia verklaart te zamen met zijn drossaart (dapifer) Ogerus ter boetedoening aan de kerk van Egmunda de gunst gegeven te hebben, dat de lieden, die op S. Adalbertsland in Popteswolde wonen, niet meer belasting zullen betalen dan die van Delf, en in geval die van Delf vrijgesteld zijn, dat zij dan gelijkgesteld zullen zijn met de bewoners in den Vrijenban.
a. Oorspr. (Inv.no. 654). Met de rest van het zegel van den oorkonden.
b. Gevidimeerd in den brief d.d. 1350 Maart 8 (Reg.no. 348).
c. Afschrift (Inv.no. 3, fol, 22).

21 (1212-1214)
Wilhelmus, graaf van Holland (Hollandensis comes), verklaart besloten te hebben den dijk van Berghen tot Alcmer, welke ten tijde van zijn broeder Theodericus in overleg met vroede mannen was aangelegd maar sedertdien verwaarloosd was, te doen voltooien, waarna de landen, die in cultuur zullen komen, zijn eigendom zullen zijn; hij verklaart verder ter boetedoening aan S. Adalbertus geschonken te hebben ten gebruike van de ministri van S. Adalbert alles wat op zal komen en in gebruik zal komen tussen het Aremersweth en Wymnemersweth, terwijl hij aan S. Adalbertus overal, waar het klooster van Hecmunde in het aangrenzende gebied de tienden bezat, de tienden gegeven heeft van de nieuw-opkomende "slick" landen, wanneer deze in gebruik zullen komen.
a. Gevidimeerd in den brief d.d. 1339 April 26 (Reg.no. 254).
b. Afschrift (Inv.no. 3, fol, 22).

24 1215 Augustus 28
Wilhelmus, graaf van Hollandia, oorkondt, dat in het geschil tussen Lub(b)ertus, abt van Ekmonda en Wilhelmus Walterust. van Ekmonda over de advocatie, over zekere rechten, door dezen - buiten diens leen - uitgeoefend binnen Aremmeresweth en Wimnemersweth, alsmede over tolinkomsten in (Egmond) en in Alcmare, na overleg van mannen (homines) van den graaf en van de abdij, met goedvinden van beide partijen overeengekomen is, dat genoemde Wilhelmus zijn rechten, door hem als leen gepretendeerd, slechts voor den duur van zijn leven en bij wijze van gunst zal hebben; dat de abt en Wilhelmus tezamen de rechtsmacht op nader beschreven wijze zullen uitoefenen; dat Wilhelmus de boeten zal ontvangen t.w. 2 denarii bij den lagen ban; 2 solidi bij den hogen ban en 2 denarii of een hoen bij schouwzaken; dat Wilhelmus geen van de ministerialen van de abdij tot diensten zal mogen verplichten en dat een nader genoemde groep van personen tot de abdij in betrekking staande niet aan het recht van genoemden Wilhelmus onderworpen zullen zijn.
a. Gevidimeerd in den brief d.d. 1321 Augustus 28 (Reg.no. 182).
b. Afschrift z.j. (Inv.no. 100).
c. Afschrift (Inv.no. 1, fol, 20 vo).
d. Afschrift Inv.no. 3, fol, 24 vo).

25 1215
Lubbertus, abt in Egmunda, en convent verklaren met toestemming van heer Wilhelmus, graaf van Hollandia, meester (magister) Theodericus "physicus" van Alesmar in leen gegeven te hebben een rente van 2 hoed tarwe en 2 hoed gerst, jaarlijks uit zijn tienden te Sasnem, welke rente benevens zeker land in Alesmar, dat Theodericus in leen bezit, aan zijn vrouw Ermengardis als lijftocht zal komen, terwijl het leen na haar dood bij ontbreken van zoons op een dochter zal overgaan; de rente zal vr S. Andreas uit de graanschuur te Sasnem of door de pachters (pactionarii) door heer Wilhelmus de Theylinghe of zijn opvolgers jaarlijks uitgereikt worden.
Afschrift (Inv.no. 3, fol. 8). 
van Holland, Willem I (I188770)
 
61 Abdijkerk van Holland, Willem I (I188770)
 
62 Abdis van Rijnsburg (1205). Holland, Agnes van (I198297)
 
63 Abdis van Rijnsburg van ca. 1179 tot 1186. Holland, Sophia van (I198332)
 
64 adres na huw.Veenhuizen III No. 2 Beun, Johannes (I2047)
 
65 adv 10-6-74 Santpoort van Wooning, C.J. (I2212)
 
66 akte 91 Pennings, Barbara Wilhelmina (I1854)
 
67 Algemene begraafplaats Bloemendaal. Graf N65. Beun, Christiaan (I7)
 
68 Algemene begraafplaats Bloemendaal. Graf O321. Beun, Andries (I2256)
 
69 als Veldhuizen, Albert (I1680)
 
70 als kind erkend bij huw ouders dd 15-10-1870 ; huw.m. Arendje Hoekstra geb.1872 te Ommen Ambt op
24-11-1893 te Ommen Ambt akte 33 
Veldhuizen, Albert (I1680)
 
71 Tenminste nog n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I2067)
 
72 Amsterdam Beun, Maria Cornelia (I2086)
 
73 Amsterdam de Groot, J. (I2224)
 
74 Apolonia Goemans is Jan in Nmg (N geborenijmegen?) Beun, Jan Jacobus (I2019)
 
75 Tenminste nog n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I2122)
 
76 Array Bron (S158)
 
77 Array Bron (S919)
 
78 Array Bron (S925)
 
79 Array Bron (S908)
 
80 Array Bron (S1873)
 
81 Array Bron (S2654)
 
82 Array Bron (S2657)
 
83 Array Bron (S2659)
 
84 Array Bron (S2875)
 
85 Array Bron (S2876)
 
86 Array Bron (S2877)
 
87 Array Bron (S2660)
 
88 Baarn Reijerse, M.H.J. (I2082)
 
89 Begraafdatum/-plaats niet zeker. Schetters, Lubbertje (I2839)
 
90 Begraafplaats Rhijnhof. de Jong, Wilhelmina Hendrica (I231331)
 
91 Begrafenisplaats is niet zeker. Peeters, Lodewijk Arnoldus (I3049)
 
92 Begraven bij de Grote Kerk. van Griekspoor, Jan Wouters (I3725)
 
93 Beroep: aannemer. van Delft, Willem (I2118)
 
94 Beroep: Arbeider. Griekspoor, Jan (I3184)
 
95 Beroep: Arbeider. Griekspoor, Jacobus (I3240)
 
96 Beroep: Arbeider. Schoon, Cornelis (I3418)
 
97 Beroep: Arbeider. Leenheer, Bastiaan (I3675)
 
98 Beroep: Arbeider. Cazemier, Abel Berents (I3753)
 
99 Beroep: Arbeider. van der Horn, Lubbert (I3747)
 
100 Beroep: Arbeider/Wagenmakersknecht/Wagenmaker. Griekspoor, Jan (I3682)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 24» Volgende»